Vedtægter

Vedtægter (som vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 7.10.2009)

 1. Foreningens navn: PS! Personale og Studerende ved IFA.
 2. Foreningens adresse: Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C
 3. Formål: At varetage interesser af fælles personalemæssig art.
 4. Medlemmer: Som medlem kan optages ansatte og studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, som har arbejdsmæssig tilknytning til IFA og ISA. Eventuel udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel til 1. september.
 5. Kontingent: Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det årlige kontingent, som opkræves én gang om året (1. september). Betaling sker normalt ved træk over konto i pengeinstitut. Lærlinge og studerende betaler reduceret kontingent.
 6. Økonomi: Pengemidler i foreningens besiddelse skal i videst muligt omfang henstå på girokonto eller bankbog. Hævning af indestående på giro eller bankbog kan kun ske med underskrift af formanden eller kassereren.
 7. Regnskab: Regnskabsåret er 1. september - 31. august. Regnskabet forelægges i revideret stand for generalforsamlingen.
 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november med mindst følgende punkter på dagsordenen:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt
 9. Til bestyrelsen vælges formand, kasserer samt 4 øvrige medlemmer for en periode af 2 år. I lige år vælges formand og 2 medlemmer, i ulige år vælges kasserer og 2 medlemmer. Hvert år vælges der en suppleant.
  Derudover vælges en revisor samt revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed uanset fremmøde. Afgørelser, herunder ændring af vedtægter, træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal ske på et enkelt medlems forlangende. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 15 medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling ønsker det.
 12. Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalfor-samlinger. Ved ophævelse skal eventuelle midler anvendes i henhold til beslutning på sidstafholdte generalforsamling.