Kemisikkerhed på IFA

Kemisikkerhed på IFA varetages af Jesper Olsen og Mette Sand Kalaee. Vi kan træffes på kemisikkerhed@phys.au.dk eller ved fremmøde tirsdage og torsdage fra 9:00 til 12:00 (bygn. 1522-332).

Ved akutte hændelser kan vi træffes på telefon 2338 2136 eller 9352 2316.

Hvordan er kemisikkerhed organiseret?

Hvert laboratorie, som arbejder med kemi, skal have en ansvarlig. På informationskiltene ved indgangen til lokalet finder du information om, hvem den ansvarlige er.

Den laboratorieansvarlige har ansvar for

 • at de, som skal arbejde med kemikalier, har fået den rette instruktion
 • at kemikalier er mærket korrekt, og at de opbevares korrekt
 • at der er adgang til de rette værnemidler
 • at der forefindes sikkerhedsdatablade for de kemikalier, der arbejdes med
 • at der forefindes en kemisk risikovurdering
 • at der er givet korrekt information angående bortskaffelse af brugte kemikalier
 • at der er givet information angående forholdsregler ved uheld.

Det er kemisikkerhedsudvalgets opgave at rådgive og godkende, at ovenstående overholdes.

Grøn laboratorieguide på AU

AU har  fået en ny grøn laboratorieguide, som indeholder konkrete forslag til en række CO2-reducerende tiltag i AU’s laboratorier. Jeg vil opfordre til, at I sætter jer ind i guidens anbefalinger og vurderer, om og hvordan der er potentiale for at understøtte en grønnere hverdag i jeres laboratorier.

Guiden er inddelt i fire forskellige temaer: Energi, kemikalier, gasser og affald og kan læses på m.au.dk/grønguidelab

Den grønne laboratorieguide er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med bl.a. laboranter, driftsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter som et led i Aarhus Universitets Klimahandleplan i 2022. Siden foråret har arbejdsgruppen indsamlet input, afprøvet antagelser og nedskrevet anbefalinger til, hvordan vi med nogle enkle greb kan gøre AU’s laboratorier endnu mere klimavenlige.

Laboratorieguiden er behandlet og godkendt af fakultetsledelserne på Natural Sciences, Technical Sciences og Health.

Hvis I har konkrete spørgsmål til guidens anbefalinger, er I velkommen til at tage fat i Morten Dam Rasmussen, som er arbejdsmiljøleder og formand i arbejdsgruppen for CO2-reduktion i laboratorier på AU.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal i gang i laboratoriet?

Vi rådgiver og hjælper gerne med at implementere sikkerhedsprocedurer for nye eller allerede anvendte kemikalier. Kontakt os, hvis der er behov for hjælp, råd eller vejledning.

Vi oplever, at det mange gange er mere tidskrævende, end man måske umiddelbart tror, at igangsætte nye procedurer. Derfor opfordrer vi til, at man kontakter os i god tid, gerne 3-4 uger inden man skal i gang.

Sådan gør du i praksis:

 • Skriv til os på kemisikkerhed@phys.au.dk. Fortæl hvilke kemikalier, du vil arbejde med, vedhæft gerne sikkerhedsdatablade. Fortæl hvilke blandinger, du vil arbejde med. Hvordan disse blandinger fremstilles. Så meget information om hele processen som muligt fra starten, gør vores arbejde og rådgivning både lettere, hurtigere og mere præcis. Fortæl også hvilke eventuelle affaldskemikalier, der skal bortskaffes efterfølgende.
  Skema til kemi/registrering
  Skema til skema til kemikalieblandinger
 • Vi modtager din sag, og kommer med opklarende spørgsmål indenfor 2 uger.

 • Når alle informationer er på plads, opretter vi dine kemikalier og kemiprocesser i vores kemikaliedatabase. Herfra kan du via et web interface trække alle de informationer, som er nødvendige for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Du vil kunne finde:
 • Sikkerhedsdatablade
  • Klarhed over kendte risici
  • Klarhed over hvilke værnemidler som skal anvendes
 • Kemiske risikovurderinger
  • Klarhed over kendte risici
  • Klarhed over hvilke værnemidler som skal anvendes
 • Labels til udskrivning
  • Korrekt mærkning af dine egne blandinger
 • Information om affaldshåndtering
  • Emballage og mærkning.

Overgang til nyt kemisikkerheds software fra 2021

Fra 2021 overgår vi til et nyt kemisikkerhedssoftware, som hedder AlphaOmega. AlphaOmega vil i løbet af 2021 erstatte Kiros på IFA. Dette kræver lidt omstilling og arbejde fra os alle. Til gengæld får vi et system, hvor vi meget let kan overholde den gældende lovgivning på området, og som vil give os en nem adgang til:

 • Sikkerhedsdatablade
  • Klarhed over kendte risici
  • Klarhed over hvilke værnemidler, som skal anvendes
 • Kemiske risikovurderinger
  • Klarhed over kendte risici
  • Klarhed over hvilke værnemidler, som skal anvendes
 • Labels til udskrivning
  • Korrekt mærkning af dine egne blandinger
 • Information om affaldshåndtering
  • Emballage og mærkning.

Om AlphaOmega

Organisering af AlphaOmega

Denne side indeholder information om indkøbte kemikalieprodukter eller brugsopløsninger, som kan forefindes i et givent lokale.

Ifølge Arbejdstilsynet skal der ved arbejde, hvor der arbejdes med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi) eller ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, foretages en såkaldt kemisk risikovurdering. Formålet er at vurdere hvor og hvordan du som medarbejder kan blive udsat for farlig kemi, så denne risiko kan fjernes eller forebygges.

Det er således også et krav fra Arbejdstilsynet, at risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig. Der skal laves en risikovurdering for hver enkelt arbejdsproces, hvor der kan udvikles eller anvendes farlig kemi. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for medarbejderne sammen med produktlisten og sikkerhedsdatablade. Det er vigtigt, at der i risikovurderingen indgår de forhold, der skal indgå i oplæringen og instruktionen af medarbejderne. Det kan fx være hvilke farlig kemi og arbejdsprocesser, som udvikler farlig kemi, der findes på arbejdspladsen og hvordan de skal håndteres.

På IFA har vi besluttet, at den skriftlige dokumentation for kemiske risikovurderinger, produktlister og sikkerhedsdatablade udarbejdes via et fælles software, AlphaOmega. Det er derfor et krav, at hvis man vil arbejde med kemi på IFA, så skal man anvende AlphaOmega.

 

Fanen APB

På siden kan downloades eller fremvises APV, APB, Instruktion, Arbejdskort og SDS. Ligeledes vil man på siden kunne danne sige et hurtigt overblik over, hvilke stoffer der har lav, middel eller høj risikoscore.

APV, APB og Instruktion minder meget om hinanden. Der er få ting i deres oversigter, der adskiller dem fra hinanden. På IFA lægges der vægt på, at når der arbejdes i laboratoriet, skal brugerne læse og anvende APV og Instruktion udover SDS som dokumentation og som skal være blevet læst og forstået at brugerne og skal ved evt. inspektion eller tilsyn kunne fremvises af brugerne.

·        SDS er fabrikantens eller leverandørens Sikkerhedsdatablad for det indkøbte stof/materiale.

·        APV – Kemisk APV indeholder tydelig oplysninger om risikoscore baseret på farligheden af stoffet samt brugsmængder, varighed, hyppighed og brugerens erfaring for arbejdet med stoffet. Jo højere risikoscore - jo farligere er stoffet at arbejde med og vil derfor kræve særlig instruktion.

Den kemiske APV bliver opdateret en gang årligt og indeholder en kort opsummering af oplysninger fra SDS samt oplysninger om hvilke værnemidler det skal anvendes, førstehjælpsforanstaltninger samt bortskaffelse gældende for brugsstedet.

Udregning af risikoscore

Risikoscore på baggrund af følgende vurdering

·       Erfaringen af den som skal håndtere kemikaliet (uerfaren til ekspert)

·       Varigheden af kontakten med stoffet

·       Hyppighed i anvendelsen af stoffet

·       Mængden der arbejdes med

Sammen med stoffets generelle farlighed giver brugsvurderingen en score som angiver, hvor farligt det er at arbejde med det pågældende stof. Er scoren lav (grønt flag) betyder det, at det er sikkert at arbejde med stoffet, såfremt det vurderede eksponeringsscenarie er korrekt. Er scoren høj betyder det, at der kan være en betydelig sikkerhedsrisiko ved at anvende stoffet. Erfarne medarbejde kan tillades at bruge stoffer, som er forbundet med en betydelig sikkerhedsrisiko. Studerende derimod må kun anvende stoffer, som er uden en væsentlig sikkerhedsrisiko.

Vi forudsætter generelt, at alle der arbejder med kemikalier har modtaget en instruktion, og derfor vil erfaringsniveauet typisk være erfaren. Har du ikke modtaget en instruktion, er du i udgangspunktet ikke erfaren og kan derfor ikke arbejde med stoffet, før en instruktion er givet.

·        Instruktion - Kemikalieinstruktion indeholder kendte vigtige informationer for de enkelte stoffer, der gælder for arbejdet på brugsstedet. Ud over de samme oplysninger i APV, indeholder Kemikalieinstruktionen også oplysninger om, hvor værnemidler, førstehjælpsudstyr, brandslukningsmidler og spildopsamlingsudstyr mm. er placeret samt oplysninger om nødtelefon

·        APB - Arbejdspladsbrugsanvisning indeholder en kort opsummering af informationer fra SDS sammen med oplysninger om, hvor værnemidler, førstehjælpsudstyr, brandslukningsmidler og spildopsamlingsudstyr mm. er placeret samt oplysninger om nødtelefon

·        Arbejdskort giver et meget kort overblik over, hvilke risici det enkelte kemiske stof/blanding har, såsom klassificering og mærkning, samt hvilke værnemidler der skal anvendes når der arbejdes med dette. 

Man kan med fordel udskrive arbejdskort for de stoffer og materialer, der arbejdes med og have disse liggende fremme, mens der arbejdes med disse.

APB dokumenterne udarbejdes og vedligeholdes af sikkerhedsorganisationen.

 

Fanen Proces APV

En proces APV er en risikovurdering for hver enkelt arbejdsproces, hvor der kan udvikles eller anvendes farlig kemi. En arbejdsproces er her defineret som en sammenhængende arbejdsgang, hvori der indgår kemikalier.

Eksempler:

·        Fremstilling af brugsopløsninger (e.g. 1M HCl fra 37% koncentreret saltsyre) til brug i andre arbejdsgange er en proces.

·        En arbejdsgang hvori der indgår brugen af en eller flere kemikalier. Hvis arbejdsgangen omfatter brugsopløsninger, skal der altså være en risikovurdering af både fremstillingen af brugsopløsninger, samt de processer hvori brugsopløsningen anvendes.

·        En arbejdsgang hvor der fremstilles brugsopløsninger til umiddelbart brug og bortskaffelse kan der laves en samlet risikovurdering.

 

På side Proces APV kan to dokumenter downloades eller vises, APV og Instruktion:

·        APV: Et dokument som viser den fulde risikovurdering ved arbejdet med den givne proces herunder værnemidler, kendte ricisi og en eksponeringsvurdering.

·        Instruktion: Dette dokument er en kortere opsummering af APV dokumentet og angiver værnemidler og klassificering af de anvendte kemikalier.

Proces APV’er udarbejdes og vedligeholdes af den laboratorieansvarlige.

Kemikalieindkøb

Af to gode grunde vil vi gerne centralisere indkøb af kemikalier. Den ene er, at AU’s indkøbspolitik foreskriver, at vi bør købe ind samlet. Den anden er, at vi som sikkerhedsorganisation derved kan sikre os, at kemisikkerheden er i top, inden du får kemikaliet i hånden. I praksis betyder det, at vi kan forberede alle de sikkerhedsdokumenter, som er nødvendige, imens du venter på, at kemikaliet leveres.

Du kan lave din bestilling af kemikalier her.

Kemikalieaffald

Der er skrappe krav til bortskaffelsen af kemikalier, både med hensyn til transport og ikke mindst emballering og mærkning. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, inden du går i gang med bortskafning af kemikalier. Vi vil nemlig gerne sikre os, at emballering og mærkning er korrekt fra starten, da det mindsker vores arbejde, og sikrer at alt er gjort som loven foreskriver. Så har du kemikalieaffald, så kontakt os, og vi vil forsyne dig med mærker og korrekt emballage.

Bortskaffelse af renestoffer eller materialer i originale beholdere.
Hvis I har kemiske stoffer eller materialer der ikke længere bruges eller er blevet for gamle skal disse kasseres efter de gældende regler og lovgivning, kontakt da venligst Kemisikkerhedsgruppen for at aftale nærmere. 

Emballage
Alt kemiaffald skal bortskaffes i egnede beholdere. På AU har vi særlige regler for emballager og bruger derfor kun emballager som Kemisikkerhedsgruppen udleverer.

Du kan ved at henvende dig til Kemisikkerhedsgruppen få udleveret emballage til bortskaffelse eller få oplyst hvor disse findes, så de kan afhentes der. Ved specielle behov for emballager kan Kemisikkerhedsgruppen være behjælpelige med at finde egnede beholdere.

Vær meget opmærksom på at alle emballage beholdere kun må fyldes op til 90% af deres kapacitet. Dette gælder uanset hvilken type beholder. For beholdere på 5L og der under må indholdet i beholderen max veje 5 kg.

For alle emballager der anvendes til bortskaffelse af kemiaffald gælder det at emballagen ikke må være mere end 5 år gamle. Derfor kan det ikke anbefales at opbevare beholdere med kemiaffald i mere end 1 år. Er beholderen ikke fyldt efter 1 år anbefales det at beholderen med kemiaffald sendes til bortskaffelse.

Mærkning
Alle beholdere med kemiaffald skal mærkes med en kemi affaldsetiket. Etiketten skal udfyldes og sættes på beholderen. Anvend en permanent marker til udfyldelse af etiketten.

Det er vigtigt at alle oplysninger på affaldsetiketten udfyldes så Kemisikkerhedsgruppen har mulighed for at henvende sig ved evt. spørgsmål til affaldet.

Er man i tvivl om hvordan etiketten skal udfyldes er man meget velkommen til at kontakte Kemisikkerhedsgruppen.

Kemiaffaldsetiketter udleveres af Kemisikkerhedsgruppen.

Opbevaring af beholdere med kemiaffald
Beholdere indeholdende kemiaffald skal indtil bortskaffelse opbevares forsvarligt efter de angivne regler for sikkerhedsdatabladet og Proces APV, ved tvivl så kontakt Kemisikkerhedsgruppen.

Hvis beholderen med kemiaffald ikke opbevares forsvarligt skal Kemisikkerhedsgruppen kontaktes med henblik på at finde en brugbar løsning.

Bortskaffelse af kemiaffald
Når beholdere med kemiaffald skal bortskaffes afleveres sikres det at:

Beholderen er mærket korrekt med de påkrævede oplysninger på kemiaffaldsetiketten

Beholderen må ikke være fyldt mere end kapacitet på 90%

For beholdere på 5L eller derunder må holdeholdet i beholderen max veje 5 kg

Sikre at beholderen er lukket korrekt

Beholderens overflader skal være rengjorte så evt. andre der skal håndtere beholderne efterfølgende ikke bliver unødvendigt udsat for forurening eller kemisk eksponering

Beholderen afleveres i stinkskab lokale 1522-411 med mindre andet er aftalt med Kemisikkerhedsgruppen.

Har I særligt farligt kemiaffald der kræver særlig bortskaffelse SKAL Kemisikkerhedsgruppen kontaktes før affaldet afleveres til bortskaffelse. Dette vil fremgå af Proces APV

Værnemidler

Typer af værnemidler

For at sikre et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på laboratoriet, er det i mange tilfælde påkrævet, at der anvendes værnemidler, når der arbejdes i laboratoriet.

Værnemidlerne er med til at øge sikkerheden for brugerne og andre tilstedeværende i lokalet.

Det er vigtigt at påpege, at alle brugere af kemilaboratorierne er forpligtet til at anvende værnemidler, når det er påkrævet i sikkerhedsdatabladet og Proces APV’en.

Man skal, som bruger af værnemidler, have modtaget instruktion i brugen af disse samt være opmærksom på eventuelle fejl eller mangler ved værnemidlerne.  

På kemilaboratorierne anvendes der flere forskellige typer af værnemidler. De gængse værnemidler der anvendes kan nævnes: Kittel, stinkskabe og punktudsug, sikkerhedsbriller og handsker.

 

 

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at skulle anvende andre og mere specielle værnemidler, i så fald skal dette godkendes af kemisikkerhedsgruppen.

KITTEL

STINKSKABE OG PUNKTUDSUG

SIKKERHEDSBRILLER

HANDSKER: herunder Nitril-handske og Barrier-handske