8. oktober 2002

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt tirsdag den 8. oktober 2002 kl. 15.00
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt


ad 1:

Formanden Robert Stensgaard bød velkommen og Søren Frandsen valgtes til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt ved opslag den 23.9. Anette Skovgaard valgtes til referent.

ad 2:
Formanden berettede at bestyrelsen havde konstitueret sig kort tid efter general-forsamlingen i 2001 som følger: Robert Stensgaard (formand), Susanna Toldi (kasserer), Anette Skovgaard (sekretær). Der havde været afholdt 5 bestyrelses-møder i perioden. PS! havde arrangeret et vellykket vinsmagningsarrangement i november 2001, børnejuletræ den 18. december og julefrokost den 21. december (rekordstort deltagerantal på 137). Det har været en stille periode med kun 3 receptioner (1 40-års jubilæum, 1 afskedsreception, 1 ph.d.-reception). Derudover har PS! ydet støtte til 2 huefester og til skovturen.
Formanden nævnte at bestyrelsen havde deltaget i kantineforeningens general-forsamling for bl.a. at kunne øve indflydelse på eventuelle beslutninger om Fysisk Kantine. (I den forbindelse oplyste Anette at hun var blevet indvalgt i kantine-foreningens bestyrelse).
Formanden efterlyste igen noget feedback fra medlemmerne om hvad de ønsker sig af foreningen.
Under den efterfølgende debat foreslog Jens Holbech et ”kombi-arrangement” der kunne være en rundtur på Steno Museet, Astrid e.l. med efterfølgende traktement. Arrangementet skulle være åbent for ledsagere. De tilstedeværende opfordrede bestyrelsen til at gå videre med ideen. Helle Krogh mente at PS! er for lidt ”studen-ter-orienteret”. Hun nævnte som eksempel at PS! havde afvist et samarbejde om et fælles arrangement med Fysisk Fredagsbar. Robert svarede at bestyrelsen som udgangspunkt var meget interesseret i at samarbejde med FFB (der er meget få studentermedlemmer i PS!), men at det pågældende arrangement ikke havde været tidsmæssigt attraktivt for medarbejderne og at bestyrelsen havde besluttet at tage stilling fra sag til sag.
Formanden oplyste at det i bestyrelsen var blevet vedtaget at musikanlæg og klaver kun kan udlånes til personer der er medlemmer af PS! eller har anden stærk til-knytning til foreningen. Der havde været nogle uheldige episoder i forbindelse med udlån – desuden var det bestyrelsens opfattelse at der skal være fordele ved at være medlem af PS!

ad 3:

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Bl.a. det faldende antal receptioner har medført et overskud på kr. 987,47. Bestyrelsen sigter ikke efter overskud i foreningen – bl.a. julefrokosten er blevet gennemført med et stort tilskud til medlemmer. Regnskabet godkendtes.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog at kontingentet skal være uændret, dvs. kr. 120,00/år for medarbejdere, kr. 60,00/år for studerende. Forslaget blev vedtaget.

ad 5:
Ingen indkomne forslag

ad 6:

På valg til bestyrelsen: Robert Stensgaard (formand – ønskede ikke genvalg), Niels Hertel (ønskede ikke genvalg) , Poul Aggerholm (villig til genvalg).
Søren Pape Møller valgtes til formand og Anette Skovgaard til medlem af besty-relsen. Ulrik I. Uggerhøj valgtes som suppleant. Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Søren Pape Møller (formand – nyvalgt)
Susanna Toldi (kasserer – ikke på valg)
Poul Agerholm (genvalgt)
Palle Jørgensen (studenterrepræsentant – ikke på valg)
Henrik Kjeldsen (ikke på valg)
Anette Skovgaard (nyvalgt)
Ulrik I. Uggerhøj (suppleant – nyvalgt)

ad 7:
Bodil Mølgaard genvalgtes som revisor. Ruth Laursen nyvalgtes som revisor-suppleant.

ad 8:

Susanna Toldi fremførte et ønske fra bestyrelsen om eget aflåseligt lagerlokale til opbevaring af musikanlæg og andre af foreningens ejendele. Det nuværende lokale, som PS! hidtil har delt med FFB, er i stigende grad blevet ”annekteret” af FFB. Ruth Laursen lovede at ville se på sagen.

Generalforsamlingen blev, efter indtagelse af kaffe/te og tærte, afsluttet kl. 15.45. Forsamlingen og dirigenten takkede den tidligere bestyrelse og bød velkommen til den nye.
Århus, den 22. oktober 2002