8. oktober 1998

Referat af ORDINÆRGENERALFORSAMLING afholdt den 8. oktober 1998.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  (p.t.: Marianne Callisen (sekretær), Helge Knudsen, Anders Mikkelsen, Jørgen S. Nielsen, Gunnar Sørensen (formand), Susanna Toldi (kasserer), Jens Vestergaard. Samtlige er på valg)
 7. Valg af revisorer
  (p.t.: Adda Larsen)
 8. Eventuelt

ad 1) Erland Christensen valgtes til dirigent. Han erklærede GF for rettidigt indkaldt.

ad 2) Personaleforeningen har i det forløbne år taget sig af at arrangere julefrokost og børnejuletræsfest, har afholdt jubilæumsreceptioner samt receptioner i forbindelse med Ph.D.- og Dr.-grad forsvar, og har sendt forskellige blomsterhilsener. Man har også forsøgt ar arrangere en sommerfest såvel som en aften i Musikhuset, men på grund af manglende tilslutning blev det ikke til noget. Formanden beklagede den ringe interesse medlemmerne udviste i forbindelse med disse forsøg.

Beretningen blev godkendt

ad 3) Det reviderede årsregnskab, der udviser et overskud på kr. 11.528,53, blev gennemgået af kassereren og godkendt af forsamlingen.

ad 4) Kontingentets størrelse blev diskuteret idet flere var af den mening, at det ikke er PS!'s opgave at oparbejde en formue. Efter nogen diskussion enedes man om at nedsætte kontingentet fra og med 1. september 1999 til kr. 120 årligt.

ad 5) De foreslåede ændringer, der blev publiceret i IFA Nyt, blev vedtaget. (Nye vedtægter vedlagt.)

ad 6) Den just vedtagne ændring i vedtægterne medførte, at

Gunnar Sørensen blev genvalgt som formand - for 2 år.

Marianne Callisen og Jens Vestergaard blev genvalgt - for 2 år.

Susanna Toldi blev genvalgt som kasserer - for 1 år

Anders Mikkelsen (studenterrepr.) og Helge Knudsen blev genvalgt - for 1 år.

Jørgen S. Nielsen valgtes som suppleant - for 1 år.

ad 7) Adda Larsen blev genvalgt som revisor - for 2 år.

Nyvalgt blev Jørn Espersen som revisorsuppleant - for 2 år.

ad 8) Forskellige tiltag til aktiviteter blev diskuteret. Man enedes om i IFA Nyt at udskrive en konkurrence om "gode forslag" til fælles aktiviteter. Det forslag, som finder størst tilslutning, vil blive belønnet med 6 flasker rødvin.

GF blev, efter indtagelse af ostelagkage og rødvin, afsluttet kl. 1615.

Dirigent: Erland Christensen Referent: Susanna Toldi