7. oktober 2009

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt onsdag den 7. oktober 2009 kl. 15.00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Ændring af foreningens vedtægter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

ad 1:
Formanden Peter Balling bød velkommen. Grete Flarup valgtes til dirigent. Hun
erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt ved opslag den 30. september
2009. Ruth Laursen valgtes til referent.

ad 2:
Formandens fremlagde sin mundtlige beretning. Der har været følgende aktiviteter
siden sidste generalforsamling: børnejuletræ, julefrokost, temaaften: Andalusien samt
DHL stafetten. Alle aktiviteter må betegnes som vellykkede, og prisniveauet på disse
aktiviteter blev drøftet. Vi enedes om, at julefrokosten fremover skal ”hvile i sig selv”,
hvilket betyder at priserne på drikkevarer vil blive justeret op. Andalusien aftenen var
dyr, men alle syntes at det var en god måde at bruge PS midler på. DHL stafetten, som
var sket i et samarbejde med Fredagsbaren, vil blive forsøgt gentaget næste år.
Det besluttedes at man i forbindelse med det store arrangement, som julefrokosten er, at
indkalde hjælpere – ligesom sidste år, således at man danner en form for ad hoc
”julefrokost-udvalg”.
Formandens beretning godkendtes.

ad 3:

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et
underskud på kr. 9.957, pengebeholdning er kr. 31.997.
Regnskabet godkendtes.

ad 4:
Det besluttedes at kontingentet stadig er: 150 for personale, og ændres til kr. 100 for
studerende.

ad 5:

Med baggrund i den aktuelle centraliseringsproces, har formanden indstillet
følgende ændring til foreningens vedtægter:
Det drejer sig om Punkt 4, som i øjeblikket lyder:

 • GAMMEL VERSION:
  "Medlemmer: Som medlem kan optages ansatte og studerende ved IFA og ISA. Eventuel udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel til 1. september."
 • Der foreslås, at dette ændres til FORSLAG:
  "Medlemmer: Som medlem kan optages ansatte og studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, som har arbejdsmæssig tilknytning til IFA og ISA. Eventuel udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel til 1. september."

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad 6:
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7:

På valg til bestyrelsen: Søren Frandsen, Ruth Laursen og Bodil Mølgaard (alle
genopstiller). Alle blev genvalgt og Bodil Mølgaard gjorde opmærksom på, at hun vil
overveje sin stilling som kasserer i forbindelse med overgang til fakultetsansættelse
engang næste år. Som kasserer suppleant valgtes Ruth Laursen.
Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes: Brigitte Henderson.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Peter Balling (formand)
Bodil Mølgaard (kasserer)
Søren Frandsen
Ruth Laursen (sekretær og kasserer suppleant)
Frank Mikkelsen
Anders Strøbech Damgaard
Lone Taulborg: revisor
Gunhild Hornshøj (revisor suppleant)
Suppleant: Poul Erik Eriksen og Brigitte Henderson

ad 8:
Gunhild Hornshøj var på valg, og Lone Taulborg blev valgt som ny revisor.
Gunhild blev valgt som revisor suppleant.

ad 9:
Uffe Simonsen kritiserede den valgte dato for årets julefrokost, som han mente
burde ligge den sidste fredag før jul. Det vil bestyrelsen drøfte næste gang.
Ruth Laursen foreslog at vi fik udarbejdet en informationsfolder til udlevering til nyt
personale.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.30.
Århus, den 8. oktober 2009

Som dirigent:   Som referent:
Grete Flarup     Ruth Laursen