3 oktober 2000

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING  afholdt den 3. oktober 2000.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
    (P.t.: Robert Stensgaard (formand), Susanna Toldi (kasserer), Marianne Callisen, Jens Vestergaard, Marie Jensby Jensen, Marianne Madsen, Niels Hertel (suppleant). Marianne Callisen og Jens Vestergaard er på valg - ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af revisorer (P.t.: Adda Larsen)
  8. Eventuelt

ad 1)
Anette Skovgaard valgtes til dirigent. Hun erklærede generalforsamlingen for ret- tidigt indkaldt. Birthe Møller Christensen blev valgt som referent.

ad 2)
Personaleforeningen har i det forløbne år arrangeret julefrokost, børnejuletræsfest og teatertur til Fuglsø. Der har været afholdt 1 jubilæumsreception, 7 afskedsreceptioner og 2 PhD receptioner. Der var ydet tilskud til huefester og skovturen. Bestyrelsen havde på baggrund af en henvendelse besluttet, at der ikke fremover sendes blomsterhilsener ved sygdom.

Formanden lagde op til en diskussion omkring aktiviteterne i PS. Hvad vil vi med PS? Bør PS støtte aktiviteter, hvor f.eks. kun 25 medlemmer deltager? Bestyrelsen er interesseret i forslag til kommende arrangementer. Der blev foreslået, at etablere en forslagskasse eller postbakke, hvor gode ideer afleveres.

Beretningen blev godkendt.

ad 3)
Det reviderede årsregnskab blev gennemgået af kassereren og godkendt af forsamlingen. Formuen er faldet med kr. 4.876,50 til kr. 26.263,49.

ad 4)
Kontingentets størrelse forbliver uændret kr.120. Betaling sker normalt ved træk over konto i pengeinstitut. Kassereren blev pålagt at undersøge en ændring af kontingentopkrævningen fra den nuværende til noget billigere, f.eks. via PBS eller via løntræk ved Universitetet.

ad 5)
Ingen indkomne forslag.

ad 6)
Til bestyrelsen valgtes:

Robert Stensgaard - formand (genvalg)
Susanna Toldi - kasserer (ikke på valg)
Marianne Madsen - studenterrepr. (ikke på valg)
Marie Jensby Jensen - (ikke på valg)
Niels Hertel
Poul Aggerholm
Birthe Møller Christensen (suppleant for 1 år)

ad 7)
Bodil Mølgård blev valgt som revisor. Hun efterfølger Adda Larsen, som er gået på efterløn. Suppleant Jørn Espersen - blev genvalgt.

ad 8)
Intet

GF blev, efter indtagelse af kaffe/te og pæretærte, afsluttet kl. 15.45. En stor tak til den tidligere bestyrelse og velkommen til den nye.