28 oktober 1999

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt d. 28. oktober 1999.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse (P.t.: Marianne Callisen (sekretær), Helge Knudsen, Anders Mikkelsen, Jørgen S. Nielsen, Gunnar Sørensen (formand), Susanna Toldi (kasserer) og Jens Vestergaard. Samtlige er på valg med undtagelse af Marianne Callisen og Jens Vestergaard. Formandsposten er på valg pga at Gunnar Sørensen er gået på pension)
  7. Valg af revisorer (P.t.: Adda Larsen)
  8. Eventuelt

ad 1)
Niels Hertel valgtes til dirigent. Han erklærede GF for rettidigt indkaldt.

ad 2)
Personaleforeningen har i det forløbne år taget sig af at arrangere julefrokost og børnejuletræsfest, har afholdt jubilæumsreceptioner samt afskedsreceptioner, og har sendt forskellige blomsterhilsener. Der har været afholdt sommerfest og vinsmagningsaften, hvor deltagerantallet godt kunne have været større, hvilket formanden beklagede.
Beretningen blev godkendt.

ad 3)
Det reviderede årsregnskab, der udviser et overskud på kr. 2.981,12, blev gennemgået af kassereren og godkendt af forsamlingen.

ad 4)
Kontingentets størrelse forbliver uændret kr. 120. Effekten af sidste års nedsættelse fra kr. 160 vil først vise sig til næste årsregnskab.

ad 5)
Susanna Toldi vil annoncere en teaterforestilling "Copenhagen" om Niels Bohr. Forestillingen afholdes på Fuglsø-centret d. 13. januar og koster kr. 140 pr. person.

ad 6)
Robert Stensgaard blev valgt som formand - for 1 år (rest af GS's formandstid)
Susanna Toldi blev genvalgt som kasserer - for 2 år
Marianne Madsen (studenterrepr.) og Marie Jensby Jensen blev nyvalgt - for 2 år.
Niels Hertel blev nyvalgt som suppleant - for 1 år
Jens Vestergaard og Marianne Callisen - ikke på valg før år 2000.

ad 7)
Revisor Adda Larsen og suppleant Jørn Espersen - ikke på valg før år 2000.
(Ved en fejltagelse blev der afholdt valg, hvor Adda Larsen blev genvalgt og Vagn Toft blev valgt til suppleant)

ad 8)
Nogle mente, at kassebeholdingen på kr. 31.139,99 er for stor. Bestyrelsen mener, at denne beholding vil blive reduceret af det nedsatte kontingent, og bl.a. ved at besty-relsen vil købe sig fra rengøring efter fester.

GF blev, efter indtagelse af kaffe/te og rubinsteinkage, afsluttet kl. 15:50.

En stor tak til den tidligere bestyrelse og velkommen til den nye.

Dirigent: Niels Hertel

Referent: Marianne Callisen