2. oktober 2001

Referat af generalforsamlingen den 2. oktober 2001
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
    (P.t.: Robert Stensgaard (formand), Susanna Toldi (kasserer), Marianne Madsen, Poul Aggerholm, Marie Jensby Jensen, Niels Hertel, Birthe Møller Christensen (suppleant).
  7. Valg af revisorer (P.t.: Bodil Mølgaard og Jørn Espersen (suppleant))
  8. Eventuelt

ad 1)
Anette Skovgaard valgtes til dirigent. Hun erklærede generalforsamlingen for rettidigt
indkaldt. Niels Hertel blev valgt som referent.

ad 2)

Personaleforeningen har i det forløbne år arrangeret julefrokost og børnejuletræsfest,
været aktiv ved 2 jubilæumsreceptioner, 7 afskedsreceptioner, 5 PhD receptioner og 3
bisættelser. Der var ydet tilskud til huefester og skovturen. Bestyrelsen havde besluttet, at Ph.D receptioner fremover markeres fra PS!’s side ved at der stilles vin og snacks til
rådighed, men at man selv står for servering og oprydning.
Formanden efterlyste mere engagement fra medlemmernes side. F.eks. mødte der i alt ti personer op til generalforsamling, hvoraf de 3 var bestyrelsesmedlemmer. Det er
vanskeligt at hverve medlemmer til bestyrelsen. Der efterlystes mere ansvar for at de
fælles opgaver foreningen står for bliver udført. Flere medlemmer burde føle det som et
borgerligt ombud at tage en tørn i bestyrelsen.
Formanden omtalte også det vigende medlemstal. Det kan skyldes, at der ikke reklameres nok for foreningen. Specielt er der efterhånden meget få studentermedlemmer, på trods af, at årskontingentet for studerende kun er 60 kr. Der vil komme et opslag i IFA-nyheder
med det formål at få flere medlemmer og større engagement.
Foreningens rolle blev nævnt: Ønsker medlemmerne at PS!’s aktiviteter skal begrænses
til julearrangementerne plus div. receptioner, eller skal der ske mere, og i givet fald hvad?
Beretningen blev godkendt.

ad 3)

Det reviderede årsregnskab blev gennemgået af kassereren og godkendt af forsamlingen.
Formuen er faldet med kr. 8.229,64 til kr. 16.869,85.

ad 4)

Kontingentets størrelse forbliver uændret kr.120. Halvt kontingent for studerende.
Betaling sker normalt ved træk over konto i pengeinstitut.

ad 5)
Ingen indkomne forslag.

ad 6)

Den nye bestyrelse:
Robert Stensgaard - formand (ikke på valg)
Susanna Toldi - kasserer (genvalgt)
Palle Jørgensen - studenterrepr. (nyvalgt)
Niels Hertel (ikke på valg)
Poul Aggerholm (ikke på valg)
Anette Skovgaard (suppleant, nyvalgt)
Henrik Kjeldsen (nyvalgt)

ad 7)

Revisor er fortsat Bodil Mølgård, med Jørn Espersen som suppleant. (ikke på valg)

ad 8)
Intet

GF blev, efter indtagelse af kaffe/te og pæretærte, afsluttet kl. 15.45. En stor tak til den tidligere bestyrelse og velkommen til den nye.