18. oktober 2004

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt mandag den 18. oktober 2004 kl. 15.00
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt


ad 1:
Formanden Søren Pape Møller bød velkommen og Søren Frandsen valgtes til
dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt ved opslag den
30. september 2004. Anette Skovgaard valgtes til referent.

ad 2:
Formanden oplyste at foreningen i det forløbne regnskabsår havde ydet tilskud til
huefester og skovtur. Endvidere var de traditionsrige og succesfulde julearrangementer
blevet afholdt: børnejuletræsfest den 16. december og julefrokost den 19.
december.
Formanden nævnte endvidere at foreningen havde arrangeret en velbesøgt
tangoaften (26. november) og en ølsmagning (20. april) hvor ca. 35 deltog. Desuden
var der afholdt et rekordstort antal receptioner (afsked/jubilæum), hvilket så ud til
at fortsætte i det nye regnskabsår.
Beretningen godkendtes.

ad 3:
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et
underskud på kr. 9.614,27, hvilket i høj grad skyldes de mange receptioner, hvor
udgifterne fordeles således at PS! betaler for gaver og vin og IFA for maden.
Kassereren gjorde i den forbindelse opmærksom på at også PS! medlemmer, der
ikke ønsker en reception, får en vin- og/eller blomstergave i størrelsesordenen 450-
500 kroner.
Der var et mindre samlet overskud efter julearrangementerne i 2003, men
bestyrelsen vil overveje en forhøjelse af øl- og spirituspriserne til julefrokosten 2004.
Alt i alt mente kassereren ikke at der var grund til bekymring. Ved generalforsamlingen
i 2003 var der vedtaget en kontingentforhøjelse, som endnu ikke var slået
igennem.
Regnskabet godkendtes.

ad 4:
Bestyrelsen indstillede at kontingentet forblev uændret og forsamlingen tilsluttede
sig dette.

ad 5:
Ingen indkomne forslag, men der var i forsamlingen opbakning til at bestyrelsen
forsøger at synliggøre og reklamere for foreningen - fx ved at lægge en seddel, der
opfordrer til medlemskab, i ikke-medlemmers postbakke. På den måde kan man
måske få ph.d.-studerende samt nye VIP’er til at melde sig ind.

ad 6:
På valg til bestyrelsen: Søren Pape Møller (formand – ønsker ikke genvalg), Poul
Aggerholm (ønsker ikke genvalg), Anette Skovgaard (villig til genvalg).
Klaus Mølmer valgtes til formand, Frank Mikkelsen indvalgtes og Anette Skovgaard
genvalgtes. Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Klaus Mølmer (formand)
Susanna Toldi (kasserer)
Peter Balling
Henrik Bechtold
Frank Mikkelsen
Anette Skovgaard
Henrik Robenhagen Jensen (studenterrepræsentant)

ad 7:
Bodil Mølgaard (revisor) og Ruth Laursen (revisorsuppleant) genvalgtes.

ad 8:
Foreningen havde modtaget en forespørgsel om leje af musikanlægget til et
arrangement i Fysisk Kantine. Det blev vedtaget at tage stilling ”fra sag til sag”, men
at det typisk skal koste 500 kroner pr. gang.
Generalforsamlingen blev, efter indtagelse af kaffe/te og kage, afsluttet kl. 15.45.
Århus, den 26. oktober 2004

Som dirigent:  Som referent:
(sign. Søren Frandsen)  (sign. Anette Skovgaard)