13. oktober 2010

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt onsdag den 13. oktober 2010 kl. 14.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

ad 1:
Formanden Peter Balling bød velkommen. Ulrik Uggerhøj valgtes til dirigent. Han
erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt ved opslag den 14. september
2010.

ad 2:
Formanden fremlagde sin mundtlige beretning. Der har været følgende aktiviteter
siden sidste generalforsamling: Børnejuletræ, julefrokost samt temaaften om Cuba.
Formanden takkede alle hjælpere, der havde bidraget i forbindelse med julefrokosten,
som alle var enige om, var vellykket. Det blev foreslået, at den dog burde markedsføres
lidt bedre. Med hensyn til børnejuletræsfesten havde meningerne været delte om, hvorvidt
den skal afholdes fremover på baggrund af den faldende opbakning. Det blev dog besluttet,
at der holdes fast i denne hyggelige tradition indtil videre.
DHL stafetten, som før var blevet afviklet i samarbejde med Fredagsbaren, blev i år
ikke videreført i samme form. Det Naturvidenskabelige Fakultet stod for det fælles arrange-
ment for alle deltagere fra Fakultetet. Desværre med den konsekvens, at studerende ikke
kunne melde sig til at deltage i DHL-stafetten i år.
Det blev drøftet, om PS! burde overveje et andet sportsarrangement i 2011.
Formandens beretning godkendtes.

ad 3:

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et
underskud på kr. 6.886,27, pengebeholdning er kr. 25.111,16.
Regnskabet godkendtes.

ad 4:
Det blev besluttet, at kontingentet fortsætter uændret:
Kr. 150 for personale – herunder Del B-studerende
Kr. 100 for studerende

ad 5:

Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
På valg til bestyrelsen: Peter Balling (formand), Frank Mikkelsen, Anders S. Damgaard og
Poul Erik Eriksen (suppleant) er på valg.
Frank Mikkelsen, Anders Damgaard og Poul Erik Eriksen genopstillede.
Peter Balling fratræder som formand for bestyrelsen.
Tak til Peter for det store arbejde, han har gjort!

Som ny formand valgtes Søren Frandsen.

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Frank Grundahl.

Som nye suppleanter til bestyrelsen valgtes: Lisbeth Munksgård Nielsen og Benedikte Klærke.

Bodil Mølgaard fratræder posten som kasserer, men fortsætter som suppleant.
Kasserer-erhvervet overgår til Brigitte Henderson (suppleant fra 2009), som hermed indtræder i bestyrelsen.
Ruth Laursen er ikke på valg og fortsætter som kasserersuppleant.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

Søren Frandsen (formand)
Brigitte Henderson (kasserer)
Ruth Laursen (sekretær og kasserersuppleant)
Poul Erik Eriksen
Anders Strøbech Damgaard
Frank Grundahl
Lone Taulborg (revisor) - pt. på barsel
Gunhild Hornshøj (revisorsuppleant fra 2009)

Suppleanter: Frank Mikkelsen, Bodil Mølgaard, Benedikte Klærke og Lisbeth Munksgård Nielsen

ad 7:
Ingen på valg.

ad 8:
Der blev fremsat forslag om, at det burde være lettere for de studerende at melde sig ind i PS!
Mange vil gerne melde sig ind, men de ved ikke, hvordan de skal gøre. Mulighederne under-
søges.
 
Der sættes en bemærkning ind i folderen til nye medarbejdere omkring indmeldelse i PS!

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.00.
Århus, den 14. oktober

Som dirigent:                      Som referent:
Ulrik Uggerhøj                   Brigitte Henderson