10. oktober 2006

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt mandag den 10. oktober 2006 kl. 15.00
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

ad 1:
Formanden Klaus Mølmer bød velkommen og Søren Frandsen valgtes til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. Anette Skovgaard valgtes til referent.

ad 2:

Formanden oplyste, at foreningen i det forløbne regnskabsår havde ydet tilskud til huefester og skovtur. Foreningen havde arrangeret de traditionelle julearrange-menter (børnejuletræ 13. december og julefrokost den 16. december) – begge arrangementer havde været meget velbesøgte. Den nye aftale med IFA, som går ud på at receptioner ikke længere afholdes af PS!, havde naturligt nok bevirket en nedgang i aktivitetsniveauet. Der havde i løbet af året været tilløb til forskellige arrangementer (bl.a. i samarbejde med IFA) som imidlertid ikke var blevet realiseret.
Formandens beretning godkendtes.

ad 3:

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et overskud på kr. 14.576,11. Det store overskud er en naturlig følge af det lave aktivitetsniveau.
Regnskabet godkendtes.

ad 4:

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet forblev uændret og forsamlingen tilsluttede sig dette.

ad 5:
Der var indgået følgende forslag til vedtægtsændring:
Efter sidste sætning i vedtægternes stk. 10 indsættes:
Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
Forslaget vedtoges.

ad 6:

På valg til bestyrelsen: Klaus Mølmer (formand – ønsker ikke genvalg), Frank Mikkelsen (villig til genvalg) og Anette Skovgaard (villig til genvalg).
Ulrik Uggerhøj valgtes til formand; Frank Mikkelsen og Anette Skovgaard genvalgtes. Endvidere valgtes Bodil Mølgaard til suppleant for kassereren.
Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Ulrik Uggerhøj (formand)
Susanna Toldi (kasserer)
Steen Brøndsted
Frank Mikkelsen
Anette Skovgaard
Jens Vestergaard
Bodil Mølgaard (kasserersuppleant)

ad 7:
På valg: Bodil Mølgaard (revisor – ønsker ikke genvalg) og Ruth Laursen (revisorsuppleant – villig til genvalg).
Gunhild Hornshøj valgtes til revisor og Ruth Laursen til revisorsuppleant.

ad 8:

Her fulgte en livlig diskussion om egnede aktiviteter (bl.a. introduktion til golf, arrangement med Gøglerskolen); der var enighed om at opfordre bestyrelsen til at arbejde videre med ideerne og trække på de i huset værende kontakter.
Desuden diskuteredes om PS! fortsat skal være en forening også for de studerende (under del B-niveau). Bestyrelsen vil tage diskussionen op.
Ruth Laursen bemærkede at IFA’s medarbejder i Informationen (Birthe) ikke længere kan påtage sig det løbende arbejde med tilmeldinger i forbindelse med fremtidige PS! arrangementer; bestyrelsen vil finde en alternativ løsning (sandsynligvis med tilmelding via PS! hjemmesiden).

Generalforsamlingen blev, efter indtagelse af kaffe/te og lagkage, afsluttet kl. 15.50.
Århus, den 18. oktober 2006

Som dirigent:     Som referent:
Søren Frandsen  Anette Skovgaard