10. oktober 2005

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdt mandag den 10. oktober 2005 kl. 15.00
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt


ad 1:

Formanden Klaus Mølmer bød velkommen og Søren Frandsen valgtes til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. Grete Flarup valgtes til referent.

ad 2:

Formanden oplyste, at foreningen i det forløbne regnskabsår havde ydet tilskud til huefester og skovtur. Foreningen havde arrangeret børnejuletræ 14. december med deltagelse af 46 voksne og 36 børn samt julefrokost 17. december med 124 deltagere. Desuden var der afholdt 5 receptioner (afsked/jubilæum), medens 8 havde været berettiget til reception.
Formandens beretning godkendtes.

ad 3:
Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et overskud på kr. 7.005,09. Det forholdsvist store overskud skyldes måske, at foreningen ikke havde afholdt arrangementer ud over børnejuletræ og julefrokost.
Regnskabet godkendtes.

ad 4:
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet forblev uændret og forsamlingen tilsluttede sig dette.

ad 5:
Der var inden generalforsamlingen rundsendt et oplæg til diskussion af PS!’s
fremtidige virke. Det viste sig, at rundsendelsen beroede på en misforståelse og at oplægget havde været tænkt som oplæg til diskussion i bestyrelsen.
Forsamlingen besluttede, at foreningen skulle fortsætte som hidtil. Eftersom der ved diverse arrangementer ligger et meget stort arbejdspres på bestyrelsen, blev det besluttet, at PS! skal betale sig fra at få hjælp til opdækning og oprydning i forbindelse med julefrokosten. Endvidere blev det besluttet at bede IFA overtage receptioner. Gaver til medlemmer i forbindelse med jubilæer osv. bibeholdes.

ad 6:
På valg til bestyrelsen: Susanna Toldi (kasserer – villig til genvalg), Peter Balling (ønskede ikke genvalg), Henrik Bechtold (ønskede ikke genvalg) samt en studenterrepræsentant.
Susanna Toldi genvalgtes; Steen Brøndsted og Jens Vestergaard valgtes og Hans Henrik Knudsen valgtes som studenterrepræsentant under forudsætning af, at han melder sig ind i PS! Derudover valgtes Pia Lundqvist Christensen som suppleant for kassereren. Bestyrelsen består herefter af følgende personer:
Klaus Mølmer (formand)
Susanna Toldi (kasserer)
Steen Brøndsted
Jens Vestergaard
Frank Mikkelsen
Anette Skovgaard
Pia Lundqvist Christensen (kasserersuppleant)
Hans Henrik Knudsen (studenterrepræsentant)

ad 7:
Bodil Mølgaard (revisor) og Ruth Laursen (revisorsuppleant) var ikke på valg.

ad 8:
Generalforsamlingen blev, efter indtagelse af kaffe/te og pæretærte afsluttet kl. 15.40.
Århus, den 19. oktober 2005

Som dirigent:            Som referent:
(sign. Søren Frandsen) (sign. Grete Flarup)